Wstęp

Tarnowskie Termy Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://tarnowskie-termy.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020.02.27

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020.02.27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa tarnowskie-termy.pl spełnia wymagania w 99.75%.

  • Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5 oraz WCAG 2.1 (AA),
  • W celu ułatwienia nawigacji po stronach witryny, dla osób korzystających z klawisza TAB klawiatury, został wdrożony mechanizm Skip link, umożliwiający szybkie przejście do najważniejszych elementów strony (menu, treść, wyszukiwarka),
  • W celu łatwego zidentyfikowania aktualnego miejsca kursora wdrożono czytelny focus dla wszystkich elementów strony,
  • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takie jak Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
  • Serwis wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak: zmiana kontrastu, zmiana rozmiaru tekstu
  • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z innymi programami i technologiami wspierającymi użytkowników (np. programy do odczytu treści strony),
  • Linki – wszystkie linki otwierające treść w nowym oknie zostały odpowiednio oznaczone i informują użytkownika o otwarciu nowego okna przed podjęciem czynności,
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • Tarnowskie Termy Sp. z o.o. dokładają starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych,
  • Serwis oparty jest na stylach CSS.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020.03.30

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020.03.30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Mateusz Sammler, adres e-mail: m.sammler@tarnowskie-termy.pl lub biuro@tarnowskie-termy.pl, telefon: +48 734 195 718 lub +48 61 625 9060.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Budynek nie posiada barier dla osób niepełnosprawnych. Obsługa klienta znajduje się na parterze.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Przestrzenie komunikacyjne budynku Tarnowskie Termy są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). W budynku znajdują się tablice informacyjne na każdym poziomie, obsługa kas i punktu informacji obiektu. Budynek Tarnowskich Term posiada rampy podjazdowe i windę, a także wózek dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się na terenie „części mokrej” obiektu UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane, na obiekcie jest winda transportujących osoby bezpośrednio do wody. Dostępność do strefy saun wymaga pomocy ze strony obsługi (po zgłoszeniu) oraz bezpośredniego opiekuna osoby niepełnosprawnej w celu asekuracji i zapewnienia wejścia do samej sauny bez wózka. Dostępność na trybuny: obiekt wyposażony jest w tzw. schodołaz umożliwiający transport osób na wózku po schodach na piętro (z pomocą obsługi obiektu).

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie ma informacji głosowych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem od strony głównego wejścia wyznaczono sześć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome), obok rampa podjazdowa. Dodatkowo, trzy miejsca dla osób z małymi dziećmi.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku do holu głównego oraz Klubu Fitness Piwnica pod Termami można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie strefy basenowej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

Deklaracja poprawy dostępności

Do dnia 31 sierpnia 2020 roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.