Szkoła

Szkoły

 

NAUKA PŁYWANIA W SZKOŁACH

 

Program powszechnej nauki pływania w szkołach gminy Tarnowo Podgórne będzie realizowany w oparciu o propozycje i wytyczne Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nauczanie pływania w ramach programu traktowane będzie jako uzupełnienie szkolnych zajęć ogólnorozwojowych i obejmie dużą część populacji dzieci, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej uzdolnionych uczniów. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania.

Główne cele projektu:

a) upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;

b) nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania;

c) profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy;

d) zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów;

e) efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnia);

f) wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach w okolicy Tarnowa Podgórnego, w których nie wybudowano krytej pływalni;

g) edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

 

Program ma za zadanie zaspokoić określone zainteresowania uczniów w zakresie aktywności fizycznej, nauczyć bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewnić rozrywkę i aktywny wypoczynek po zajęciach w szkole, zaspokajać potrzeby ruchowe oraz zapobiegać i korygować wady postawy.