Regulamin uczestnictwa w zajęciach semestralnych nauki i doskonalenia pływania

 

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych na pływalni w Tarnowie Podgórnym, przez osoby uczestniczące w kursach nauki i doskonalenia pływania oraz oswajania z wodą, obowiązuje łącznie z ogólnymi przepisami korzystania z basenu.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest dozwolone po uprzednim zapisaniu się do grupy (na wybrany dzień i godzinę) w biurze Akademii Pływania w Tarnowie Podgórnym lub przez stronę internetową oraz dokonaniu opłaty za kurs.
 3. Opłata za udział w kursie nauki i doskonalenia pływania jest uzależniona od okresu za jaki wpłata jest dokonywana, szczegółowe warunki w tym zakresie określa cennik usług stanowiący integralną część niniejszego regulaminu. Płatność drugiej raty konieczna jest do końca siódmego tygodnia semestru. Nie istnieje możliwość opłacenia karnetu Akademii Pływania kartą przedpłaconą.
 4. Kurs grupowej nauki i doskonalenia pływania obejmuje ilość jednostek lekcyjnych zależnych od liczby dni tygodnia w czasie trwania semestru.
 5. Zajęcia odbywają się w grupach 6 osobowych.
 6. Cena za jedne zajęcia obejmuje 70 minut (czas naliczany od - do momentu przekroczenia bramki kasowej), w tym 45 minut nauki pływania. Po 70-ciu minutach naliczana jest dopłata minutowa wg obowiązującego cennika.
 7. Lekcje niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu kosztów za nieobecności. Organizator wyznacza jeden tydzień po zakończeniu kursu w celu odrobienia jednych zajęć na koniec semestru.
  W przypadku opuszczenia większej liczby zajęć organizator nie przewiduje możliwości indywidualnego odrabiania lekcji. Sytuacje losowe (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba) rozpatrywane będą indywidualnie.
 8. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych leżących po stronie Akademii Pływania (np. awaria urządzeń basenowych, odwołanie zajęć), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych, a wyznaczony czas na odrobienie jednych zajęć może zostać zmieniony.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość reorganizacji składu osobowego grup ze względu na umiejętności pływackie uczestników, liczbę osób czy rodzaj basenu na którym odbywają się zajęcia.
 10. Podczas trwania jednostki lekcyjnej na jednym torze mogą być prowadzone zajęcia dla dwóch grup jednocześnie.
 11. W przypadku braku instruktora prowadzącego zajęcia z przyczyn losowych, możliwe jest połączenie dwóch grup o podobnym poziomie.
 12. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika kursu od momentu sprawdzenia obecności
  do zbiórki kończącej zajęcia. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni i na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 13. Opiekun dziecka przed i po zajęciach ma możliwość pobrania zegarka tzw. opiekuna, który uprawnia
  do 20 minutowego pobytu w strefie szatni w celu pomocy dziecku. Po tym czasie naliczana jest opłata wg cennika.
 14. Opiekun prawny lub pełnoprawny uczestnik zajęć podpisując formularz zgłoszenia lub zapisując się na zajęcia online oświadcza, że dziecko lub dorosły uczestnik zajęć jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia. Zachęcamy do skonsultowania się z lekarzem w celu potwierdzenia stanu zdrowia uczestnika zajęć.
 15. Dokonując wpłaty na kurs, opiekun dziecka lub uczestnik zajęć deklaruje tym samym, iż zapoznał się
  z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 16. W semestrze mogą zostać zorganizowane zawody Akademii Pływania mające na celu zweryfikowanie umiejętności oraz postępów uczniów. Uczestnicy zawodów otrzymują medale, puchary oraz dyplomy.

Regulamin zajęć "Bobas"

 1. Organizatorem zajęć są Tarnowskie Termy sp. o.o.
 2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po zapisaniu się na zajęcia oraz wykupieniu karnetu.
 3. Opłata za udział w zajęciach jest uzależniona od okresu za jaki wpłata jest dokonywana, szczegółowe warunki w tym zakresie określa cennik usług stanowiący integralną część niniejszego regulaminu. Płatność drugiej raty konieczna jest do końca siódmego tygodnia semestru. Nie istnieje możliwość opłacenia karnetu  Akademii Pływania kartą przedpłaconą
 4. Zajęcia „Bobas” obejmują ilość jednostek lekcyjnych zależnych od liczby dni tygodnia w czasie trwania semestru.
 5. Nie  opłacenie drugiej raty Akademii Pływania skutkuje skreśleniem z listy uczestników kursu.
 6. Zakup karnetu  zobowiązuje uczestników zajęć do  zapoznania się i do przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu Krytej Pływalni „Tarnowskie Termy”.
 7. Harmonogram zajęć ustalany jest indywidualnie do każdego semestru.
 8. Opiekun prawny lub pełnoprawny uczestnik zajęć podpisując formularz zgłoszenia lub zapisując się na zajęcia online oświadcza, że dziecko lub dorosły uczestnik zajęć jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia. Zachęcamy do skonsultowania się z lekarzem w celu potwierdzenia stanu zdrowia uczestnika zajęć
 9. Lekcje niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu kosztów za nieobecności. Organizator wyznacza jeden tydzień po zakończeniu kursu w celu odrobienia jednych zajęć na koniec semestru.
  W przypadku opuszczenia większej liczby zajęć organizator nie przewiduje możliwości indywidualnego odrabiania lekcji. Sytuacje losowe (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba) rozpatrywane będą indywidualnie.
 10. .Rodzice /opiekunowie/ zobowiązani są wyposażyć dzieci do 3 roku życia w specjalne jednorazowe pieluszki do pływania.
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 5 min. przed ich rozpoczęciem.
 12. Wejście do szatni możliwe jest na 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 13. Czas trwania zajęć w wodzie wynosi 45 minut.
 14. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 15. Umieszczanie dziecka w wodzie i opuszczanie przez niego basenu odbywa się poprzez  przekazanie niemowlęcia z brzegu do osoby znajdującej się w wodzie.    
 16. Opiekę nad dzieckiem w wodzie sprawuje 1 osoba.
 17. Zabronione jest ściąganie dziecku pielucho majtek na terenie hali basenu.
 18. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie hali basenu zobowiązane są do wypełniania  poleceń instruktora.
 19. Na terenie pływalni (basen i szatnie) można poruszać się wyłącznie w specjalnym obuwiu (czyste klapki), dotyczy to również dzieci.
 20. Dzieci muszą przebywać na terenie obiektu pod ścisłą kontrolą rodziców lub opiekunów.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tym z przyczyn niezależnych.
 22. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia  uczestników na basen.
 23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.

 

Regulamin zajęć Aqua Fitness

 1. Organizatorem zajęć z Aqua fitness są Tarnowskie Termy sp. o.o.
 2. Zakup karnetu lub jednorazowego uczestnictwa w zajęciach Aqua Fitness zobowiązuje uczestników zajęć do zapoznania się z regulaminami Tarnowskich Term oraz ich przestrzegania.
 3. Zajęcia z wybranych modułów Aqua Fitness odbywają się w terminach określonych w oddzielnym harmonogramie.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po uprzednim zapisaniu się do grupy (na wybrany dzień oraz godzinę zajęć) i uiszczeniu opłaty, dokonanymi w kasie pływalni lub przez stronę internetową. Nie istnieje możliwość opłacenia karnetu Aqua Fitness kartą przedpłaconą.
 5. Opłata za uczestnictwo w zajęciach obowiązuje zgodnie z cennikiem.
 6. Cena za jedne zajęcia obejmuje 70minut (czas naliczany od – do momentu przekroczenia bramki kasowej) w tym 45minut zajęć. Po 70 minutach naliczana jest dopłata minutowa wg obowiązującego cennika.
 7. Organizator nie zwraca opłat za niewykorzystanie zajęć z powodów uczestnika, sytuacje losowe (wypadek, pobyt w szpitalu, przewlekła choroba) rozpatrywane będą indywidualnie.
 8. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn obiektywnych lub leżących po stronie organizatora, kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość zajęć.
 9. Uczestnik wnosząc opłatę za udział w zajęciach z Aqua Fitness, deklaruje tym samym, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, że zapoznał się z regulaminem zajęć i akceptuje jego warunki.
 10. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Regulamin zajęć indywidualnych nauki i doskonalenia pływania

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych na pływalni w Tarnowie Podgórnym, przez osoby uczestniczące w zajęciach indywidualnych nauki, doskonalenia pływania oraz oswajania z wodą z instruktorem, obowiązuje łącznie z ogólnymi przepisami korzystania z basenu.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest dozwolone po uprzednim zapisaniu się na zajęcia w biurze Akademii Pływania w Tarnowie Podgórnym oraz dokonaniu opłaty za kurs.
 3. Opłata za udział w kursie nauki i doskonalenia pływania jest uzależniona od okresu za jaki wpłata jest dokonywana, szczegółowe warunki w tym zakresie określa cennik usług stanowiący integralną część niniejszego regulaminu. Nie istnieje możliwość opłacenia karnetu Akademii Pływania kartą przedpłaconą.
 4. Kurs indywidualnej nauki i doskonalenia pływania obejmuje 4 jednostki lekcyjne do wykorzystania w czasie 8 tygodni od dnia zakupu lub 10 jednostek lekcyjnych do wykorzystania w czasie 16 tygodni. Terminy zajęć ustala się indywidualnie z koordynatorem Akademii Pływania lub trenerem.
 5. Cena za jedne zajęcia obejmuje 70 minut (czas naliczany od - do momentu przekroczenia bramki kasowej), w tym 45 minut nauki pływania. Po 70-ciu minutach naliczana jest dopłata minutowa wg obowiązującego cennika.
 6. Na zajęcia indywidualne mogą zostać zapisane osoby od 5-go roku życia.
 7. W przypadku nieobecności na zajęciach z powodów uczestnika, bez wcześniejszego poinformowania instruktora organizator nie przewiduje możliwości odrabiania lekcji, sytuacje losowe (wypadek, pobyt w szpitalu, przewlekła choroba) rozpatrywane będą indywidualnie.
 8. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych leżących po stronie Akademii Pływania (np. awaria urządzeń basenowych, odwołanie zajęć), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.
 9. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika kursu od momentu sprawdzenia obecności do ukończenia zajęć. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni i na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 10. Rodzice zaznaczając w formularzu zgłoszenia oświadczenia, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia dziecka. Zachęcamy do skonsultowania się z lekarzem w celu potwierdzenia stanu zdrowia.
 11. Dokonując wpłaty na kurs, uczestnik deklaruje tym samym, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.