1. Postanowienia ogólne

 1. Boisko do siatkówki plażowej jest administrowane przez Tarnowskie Termy Sp. z o.o. i jest częścią zewnętrznej infrastruktury sportowej znajdującej się na terenie Tarnowskich Term.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowej
 3. Boisko do piłki plażowej jest czynne codziennie przez cały rok z wyłączeniem sezonu zimowego w godzinach otwarcia obiektu
 4. Kierownictwo Tarnowskich Term zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i godzin otwarcia boiska, o którym mowa w § 1 ust. 3 w zależności od zainteresowania klientów i warunków atmosferycznych.
 5. Boisk do siatkówki plażowej służy do gry/zajęć z siatkówki plażowej.

2. Rezerwacji boiska do siatkówki plażowej można dokonywać osobiście, codziennie w godzinach pracy Tarnowskich Term, bądź telefonicznie pod numerem 616259062

3. Opłaty za korzystanie z boiska do siatkówki plażowej.

 1. 1 godzina dla max. 4 osób – 35 zł
 2. Każda kolejna, rozpoczęta godzina dla max. 4 osób – 25 zł brutto.

4. Zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowej:

 1. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji terminowej.
 2. Na boisko wchodzi się bez obuwia i w stroju sportowym.
 3. Na boisku obowiązuje zasada zachowania czystości, porządku oraz wykonywania poleceń obsługi Tarnowskich Term.
 4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie boiska jedynie pod opieką osób dorosłych.
 5. Za osoby niepełnoletnie korzystające z boiska odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.
 6. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego boiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika Tarnowskich Term.
 7. Opiekun grupy jest zobowiązany do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z boiska.
 8. Za bezpieczeństwo korzystających z boiska podczas zawodów sportowych i turniejów odpowiada organizator imprezy.
 9. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem klienta z boiska, a wobec sprawcy naruszenia może zostać ustanowiony przez kierownictwo Tarnowskich Term czasowy lub całkowity zakaz wstępu.
 10. Wejście na boisko do piłki plażowej jest możliwe przez furtkę w ogrodzeniu prowadzącą bezpośrednio na teren zewnętrzy Tarnowskich Term (plażę)

 5.  Zakazy

Zabrania się:

 • 1) Niszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie boiska.
 • 2) Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • 3) Spożywania alkoholu na terenie boiska,
 • 4) Palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających,
 • 5) Pozostawiania śmieci oraz odpadów, w tym gum do żucia w piasku na całym obszarze boiska,
 • 6) Wprowadzania zwierząt,
 • 7) Wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska do piłki plażowej,
 • 8) Zakłócania porządku publicznego, nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa, przeszkadzania w zajęciach lub grze.
 • 9) Korzystania z boiska i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie odurzenia wywołanego innymi środkami.

6. Zasady odpowiedzialności za szkody

 1. Za szkody materialne powstałe na terenie kompleksu z winy klienta odpowiedzialność ponosi sprawca.
 2. Ewentualne szkody klient zobowiązany jest zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich zaistnieniu lub stwierdzeniu.
 3. Za zniszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie kompleksu, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 4. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.
 5. Kierownictwo Tarnowskich Term zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie boiska szkody, w tym także za naruszenie dobrego wizerunku Tarnowskich Term.
 6. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem siatkówki plażowej ponosi osoba korzystająca z boiska do piłki siatkowej.

7. Postanowienia końcowe

 1. Tekst niniejszego regulaminu zamieszczono na stronie internetowej Tarnowskich Term www.tarnowskie-termy.pl w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54.
 2. Wejście na teren i korzystanie z kompleksu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
 3. W zakresie nie objętym niniejszym regulaminem, wszelkie decyzje podejmuje administrator obiektu Tarnowskich Term w Tarnowie Podgórnym.