Regulamin ogólny

1. Tarnowskie Termy są obiektem rekreacyjno-sportowym w Tarnowie Podgórnym wykorzystującym wody termalne z ujęcia geotermalnego o głębokości 1200 m.
2. Pracownikom Term przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Osoby znajdujące się na terenie Term są obowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych pracowników pływalni.
3. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
4. Osoby przebywające na terenie Term obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
a. zapoznania się z regulaminem korzystania z obiektu i zainstalowanych w nim urządzeń i ich przestrzegania,
b. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych w obiekcie.
c. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników obiektu, a także komunikatów podawanych przez głośniki,
d. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych,
e. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
f. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników obiektu o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
7. Zabrania się pozostawiania w halach basenowych bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać
8. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do recepcji i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych, dostępnego w recepcji.
9. Na akwenach pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
a. strefa brodzikowa – o głębokości do 0,4 m
b. strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości do 1,2 m
c. strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 1,8 m
10. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.
11. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nieumiejących pływać.
12. Opłata za pobyt w obiekcie Tarnowskich Term pobierana jest z góry wg cennika zgodnie z zadeklarowanym przez klienta czasem pobytu. Rozliczanie pobytu odbywa się w oparciu o cennik zatwierdzony przez Zarząd Spółki Tarnowskie Termy.
13. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie aktywowanego przez kasjera-recepcjonistę transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK) czyli nośnika danych w formie zegarka, na kwotę odpowiadającą sprzedanej usłudze. Transponder należy przypiąć do nadgarstka.
14. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.
15. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
16. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.
17. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu przez bramkę przy kasie.
18. Wykupienie usługi całodniowej upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren pływalni. Przekroczenie bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi całodniowej.
19. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do Term ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
20. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.
21. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrzne następuje po opuszczeniu szatni.
22. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.
23. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.
24. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego kabinach.
25. Osoby korzystające z hali basenowej oraz SPA są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w szatniach w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni zdeponować w szafkach depozytowych.
26. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie, kierownictwo obiektu nie odpowiada.
27. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
28. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do hali basenowej dokładne umycie całego ciała pod natryskiem z użyciem odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcji stóp.
29. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia Term:
a. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała
b. dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda .
30. Dzieci do lat 3 (ukończone 3 lata) korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli. Wchodzą bezpłatnie.
31. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami.
32. Osoby niepełnosprawne korzystające z basenów i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.
33. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem ratownik.
34. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
a. seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu
b. długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody
c. krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu Term
35. Długi sygnał dźwiękowy jest sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
36. Na terenie obiektu znajdują się atrakcje wodne, z których korzystanie dozwolone jest po zapoznaniu się z ich regulaminami, umieszczonymi w pobliżu tych urządzeń.
37. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
38. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne z wyjątkiem brodzika dla dzieci. W brodziku bezpośredni ustawiczny nadzór nad dziećmi sprawują ich opiekunowie.
39. Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji.
Oznakowane są poprzez umieszczenie znaku zakazu i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
40. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Zabrania się pływania w poprzek torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać na basenie 25 m – 8 osób, na basenie 12 m 4 – osób.
41. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno :
a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej
b. przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
c. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających
d. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą
e. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać
f. nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
g. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
h. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu
i. wszczynać fałszywych alarmów
j. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów
k. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach
l. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody)
m. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi
n. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych
o. używać mydła i środków chemicznych na terenie hal basenowych
p. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu
q. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu
r. korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych
s. wnosić sprzętu muzycznego i grającego
t. palić tytoniu
u. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków; z wyłączeniem barku mokrego i wyznaczonej strefy wokół niego;
v. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych
w. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie
x. wchodzić na murki okalające basen, rzeźby, balustrady, kwietniki, skały, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,
y. załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC
42. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej. Nie wolno umieszczać leżaków i krzeseł w nieckach basenowych oraz w odległości 2 m wokół nich.
43. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
44. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.
45. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika Term.
46. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika Term.
47. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
48. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
49. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.
50. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.
51. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w recepcji.
52. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo obiektu.
53. Spółka Tarnowskie Termy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Wykaz telefonów alarmowych:

Pogotowie ratunkowe – 112
Straż Pożarna – 112
Policja – 112