REGULAMIN OGÓLNY ,,STREFA SPA-SAUNY”

 1. ,,STREFA SPA-SAUNY” jest integralną częścią obiektu Tarnowskie Termy i obowiązują na jego terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. ,,STREFA SPA-SAUN” posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poza kabinami saunowymi.
 3. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z saun wyłącznie pod opieką opiekuna pod warunkiem możliwości przemieszczenia się z wózka basenowego do kabiny sauny. Zabrania się wprowadzania wózków saunowych do kabiny saun. Pobyt w  ,,STREFA SPA-SAUNY” dla opiekuna jest płatny.
 4. Przemieszczanie się osoby na wózku basenowym z pomieszczenia SPA do saun odbywa się za pomocą urządzenia ,,schodołaz”. Urządzenie jest obsługiwane przez ratownika pełniącego dyżur w strefie saun.
 5. Przed wejściem do pomieszczeń ,,STREFA SPA-SAUNY” należy zapoznać się z regulaminem.
 6. Przy korzystaniu z pomieszczenia SPA należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników obiektu.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń ,,STREFA SPA-SAUNY” regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji. Każda osoba korzystająca z atrakcji jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 8. Rozliczanie pobytu w ,,STREFA SPA-SAUNY” odbywa się w oparciu o cennik zatwierdzony przez Zarząd spółki Tarnowskie Termy.
 9. Wstęp do pomieszczeń ,,STREFA SPA-SAUNY” SPA odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym w obiekcie cennikiem usług.
 10. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.
 11. Przejście bramki do ,,STREFY SPA-SAUNY” wyłącza czas basenowy rozpoczynając naliczanie czasu pobytu w tej strefie.
 12. Przejście bramki do ,,STREFY SPA-SAUNY” oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 13. Pełna należności za korzystanie ze ,,STREFY SPA-SAUNY” oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.
 14. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu przez bramkę przy kasie.
 15. Wykupienie usługi ,,STREFY SPA-SAUNY” upoważnia do jednokrotnego wejścia na jej teren. Przekroczenie bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z tej usługi.
 16. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo korzystania ze ,,STREFY SPA-SAUNY”.
 17. W ,,STREFIE SPA-SAUNY” maksymalna dopuszczalna liczba osób nie może przekroczyć 135 osób.
 18. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do pomieszczeń ,,STREFA SPA-SAUNY” ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z tej strefy.
 19. Użytkownicy będą wpuszczani do pomieszczeń ,,STREFY SPA-SAUNY” nie później niż 30 minut przed ich zamknięciem.
 20. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu korzystania ze ,,STREFY SPA-SAUNY” oraz przebraniu się ,zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.
 21. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
 22. Osoby korzystające ze ,,STREFA SPA-SAUNY” są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w szatniach w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni oddać na przechowanie we wskazanym w tym celu miejscu.
 23. Przed wyjściem z szatni do pomieszczeń ,,STREFA SPA-SAUNY” należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Na terenie ,,STREFA SPA-SAUNY” obowiązuje wyłącznie czysty strój saunowy spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia saun:
  1. chusta, ręcznik, prześcieradło do okrycia
  2. ręcznik do podłożenia pod całe ciało
 25. Przed wejściem do sauny należy zdjąć strój kąpielowy i pozostawić go w specjalnie wyznaczonej w tym celu przebieralni, korzystanie z saun może odbywać się w okryciu(chusta, ręcznik, prześcieradło).
 26. W „STREFA SPA-SAUNY” mogą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 27. Zabrania się wnoszenia do pomieszczeń ,,STREFA SPA-SAUNY” jakichkolwiek urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu.
 28. Korzystanie z saun nieletnich do lat 18 może się odbywać w wyznaczonych przez kierownictwo obiektu seansach. Informacje o terminach seansów można uzyskać w recepcji obiektu oraz na stronie internetowej www.tarnowskie-termy.pl
 29. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji SPA kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 30. Z atrakcji ,,STREFA SPA-SAUNY” mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 31. Nie zaleca się korzystania z atrakcji ,,STREFY SPA-SAUNY” osobom:
 • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • z gorączką,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 • zmęczonym i w stanie intoksykacji.
 1. Korzystanie z atrakcji ,,STREFA SPA-SAUNY” odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

 

 1. W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie wypadku.
 2. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania w ,,STREFIE SPA-SAUNY” w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 3. Przed wejściem do sauny lub łaźni parowej należy:
 4. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
 5. zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
 6. dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć

     do sucha,

 1. zdjąć obuwie basenowe,
 2. pozostawić strój kąpielowy w przeznaczonej do tego przebieralni.
 3. owinąć się specjalnie przeznaczonym do tego prześcieradłem , ręcznikiem

    bądź chustą, zabrać ręcznik

 1. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecach saunowych lub w ich pobliżu.
 2. Po wyjściu z sauny lub łaźni parowej zabrania się wchodzenia do basenu bez uprzedniego skorzystania z prysznica.
 3. Zabronione są zachowania, które mogą wywołać u innych zażenowanie, w szczególności obcowanie płciowe, eksponowanie nagości czy inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 5. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy obiektu Tarnowskie Termy. W saunach nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 6. Zabrania się polewania sterowników sauny wodą.
 7. Podczas siedzenia lub leżenia w saunach suchych oraz na wszystkich leżakach i siedziskach konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało.
 8. W saunach i łaźniach zaleca się przebywanie nago używając do okrycia ciała prześcieradeł, ręczników i chust.
 9. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 10. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 2 tygodni od daty pozostawienia.
 11. Konsumpcja zakupionego w ,,STREFIE SPA-SAUNY” jedzenia i picia dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonej do tego strefie kawiarni.
 12. Wszelka działalność zarobkowa w ,,STREFIE SPA-SAUNY”, w tym również imprezy klubowe, sportowe, i inne imprezy grupowe, możliwe są wyłącznie za zgodą kierownictwa obiektu.
 13. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w recepcji obiektu.
 14. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy regulaminu ogólnego oraz kierownictwo obiektu.
 15. Spółka Tarnowskie Termy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.