Definicje:

Strefa  Saun - integralna część Tarnowskich Term, obejmująca  sauny, łaźnie, baseny schładzające oraz miejsca do wypoczynku.

Bramka wejściowa/wyjściowa – urządzenie rejestrujące w systemie ESOK każdorazową zmianę strefy w Obiekcie.

Transponder  – nośnik danych odpowiadających wykupionej usłudze (zegarek).

 

 1. Przed wejściem do pomieszczeń Strefy Saun należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń Strefy Saun regulują Regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji. Każda osoba korzystająca z atrakcji jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych Regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 3. W Strefie Saun mogą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Korzystanie z saun przez nieletnich może mieć miejsce jedynie w ramach seansów zaakceptowanych przez właściwego pracownika Spółki. Informacje o terminach seansów można uzyskać w recepcji Obiektu oraz na stronie internetowej www.tarnowskie-termy.pl
 5. Osoby niepełnosprawne, które wymagają stałej opieki podczas wykonywania codziennych czynności mogą korzystać z saun wyłącznie pod opieką opiekuna pod warunkiem możliwości przemieszczenia się z wózka basenowego do kabiny sauny. Zabrania się wprowadzania wózków saunowych do kabiny saun. Pobyt opiekuna w  Strefie Saun jest płatny.
 6. Przy korzystaniu z pomieszczeń w Strefie Saun należy bezwzględnie stosować się do niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Spółki oraz Ratowników.
 7. Rozliczanie pobytu w Strefie Saun odbywa się w oparciu o cennik zatwierdzony przez Zarząd Spółki.
 8. Wstęp do pomieszczeń Strefy Saun możliwy jest na podstawie Transpondera otrzymanego po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym w Tarnowskich Termach cennikiem usług.
 9. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w Obiekcie, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie obiektu Tarnowskich Term.
 10. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji Transpondera przy wejściu przez Bramkę wejściową, do momentu odczytania pamięci Transpondera przy wyjściu przez Bramkę wyjściową.
 11. Przejście Bramki wejściowej do Strefy Saun wyłącza naliczanie czasu wykupionego tylko na strefę basenową, a rozpoczyna naliczanie czasu pobytu w Strefie Saun.
 12. Naliczanie czasu pobytu w Strefie Saun odbywa się zgodnie z aktualnym cennikiem.
 13. Osoby korzystające ze Strefy Saun zobowiązane są do poruszania się wyłącznie w obuwiu basenowym z wyłączeniem saun.
 14. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
 15. W Saunie obowiązuje czysty strój saunowy spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia saun:
  • 1) chusta, ręcznik, prześcieradło do okrycia,
  • 2) ręcznik do podłożenia pod całe ciało.
 16. Przed wejściem do sauny należy zdjąć strój kąpielowy i pozostawić go w specjalnie wyznaczonej w tym celu przebieralni, korzystanie z saun suchych może odbywać się w okryciu (chusta, ręcznik, prześcieradło), do łaźni wchodzimy bez okrycia.
 17. Zabrania się wnoszenia do pomieszczeń Strefy Saun jakichkolwiek urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu.
 18. Z atrakcji Strefy Saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 19. Nie zaleca się korzystania z atrakcji Strefy Saun osobom:
 • 1) chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • 2) chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • 3) z gorączką,
 • 4) kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 • 5) zmęczonym i w stanie intoksykacji.
 1. Korzystanie z atrakcji Strefy Saun odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
 2. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji Strefy Saun Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie wypadku.
 4. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania w Strefie Saun w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 5. Przed wejściem do sauny lub łaźni parowej należy:
  • 1) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
  • 2) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  • 3) dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
  • 4) zdjąć obuwie basenowe,
  • 5) pozostawić strój kąpielowy w przeznaczonej do tego przebieralni,
  • 6) okryć się specjalnie przeznaczonym do tego prześcieradłem , ręcznikiem bądź chustą, zabrać ręcznik do sauny suchej.
 6. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecach saunowych lub w ich pobliżu.
 7. Po wyjściu z sauny lub łaźni parowej zabrania się wchodzenia do basenu bez uprzedniego skorzystania z prysznica.
 8. Strefa Saun jest strefą ciszy. Osoby przebywające w Strefie Saun obowiązane są do zachowania się w sposób wyciszony, w szczególności zabronione są głośne rozmowy i inne zachowania, które mogą zakłócić spokój pozostającym osobom korzystającym ze Strefy Saun. Każda osoba zakłócająca spokój może zostać poproszona o opuszczenie Obiektu.
 9. Zabronione są zachowania, które mogą wywołać u innych zażenowanie, w szczególności obcowanie płciowe, eksponowanie nagości czy inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne.
 10. Osoby przebywające na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Obiekcie,
  a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń pracowników Tarnowskich Term mogą zostać usunięte z terenu Obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 11. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Spółki. W saunach nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 12. Zabrania się polewania sterowników sauny wodą.
 13. Podczas siedzenia lub leżenia w saunach suchych oraz na wszystkich leżakach i siedziskach konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało.
 14. W saunach suchych należy przebywać nago używając do okrycia ciała prześcieradeł, ręczników i chust.
 15. W łaźniach należy przebywać nago.
 16. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 17. Rzeczy znalezione na terenie Obiektu należy przekazać do Działu Obsługi Klienta. Pozostawione rzeczy wydawane są przez pracowników Spółki.
 18. W Strefie Saun zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności zarobkowej bez uzyskania zgody Zarządu Spółki.
 19. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta.
 20. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 21. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki w dowolnym czasie.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu ogólnego korzystania z Tarnowskich Term.