Regulamin Salki Konferencyjnej w Tarnowskich Termach

1.Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym obiektu Aquaparku Tarnowskie Termy w Tarnowie Podgórnym.

2. Osoby przebywające w Salce konferencyjnej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. W Salce Konferencyjnej obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i zażywania narkotyków.

5. Osoba korzystająca ze stołu i krzeseł będących wyposażeniem Salki Konferencyjnej  odpowiedzialna jest za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania lub celowego działania mającego na celu wyrządzenie szkód - zobowiązuje się do ich pokrycia.

6. Osoby dopuszczające się do kradzieży lub niszczenia mienia na terenie Salki Konferencyjnej będą obciążone finansowo za powstałe szkody. W przypadku osób niepełnoletnich, obciążeni będą rodzice lub prawni opiekunowie.

7. Uznaje się, iż osoby korzystające z Salki Konferencyjnej zapoznały się z niniejszym regulaminem
i w pełni go akceptują.

 

Zasady korzystania z Salki Konferencyjnej
w Tarnowskich Termach

1. Do korzystania z Salki i wyposażenia uprawnione są osoby, które uiściły odpowiednią opłatę.

2. Opłaty za korzystanie z Salki Konferencyjnej pobierane są według obowiązującego cennika.

3. Zobowiązuje się osoby korzystające z usługi wynajmu Salki Konferencyjnej do zgłoszenia pracownikom obiektu jakiejkolwiek wady sprzętu zauważonej przed rozpoczęciem pobytu.

4. Zabrania się wnoszenia na Salkę Konferencyjną alkoholu i środków niedozwolonych.

5. Obsługa obiektu będzie sprawdzała każdorazowo po zakończeniu najmu stan wyposażenia Salki Konferencyjnej.

6. Podczas najmu Najemca zobowiązany jest do zwracania uwagi na inne osoby przebywające w Salce Konferencyjnej, by nie spowodować wypadku.

7. Zniszczenie wyposażenia Salki Konferencyjnej z winy Najemcy lub osoby przebywającej na zaproszenie Najemcy zobowiązuje go do pokrycia kosztów naprawy.

8. Zabrania się:

Spożywania jakiegokolwiek alkoholu, niewłaściwego zachowywania, które w jakikolwiek sposób może przeszkadzać innym użytkownikom obiektu, ignorowania poleceń pracowników Tarnowskich Term.

9. Tarnowskie Termy nie odpowiadają za wypadki spowodowane z winy Najemcy lub winy osób trzecich wynikające z niewłaściwego Salki Konferencyjnej.