Definicje:

Wydarzenie – każde zdarzenie przygotowywane przez Organizatora, w szczególności takie jak:
szkolenie, konferencja, warsztaty, prezentacje lub spotkania pod warunkiem, że jego charakter
nie narusza dobrego imienia Tarnowskie Termy Sp. z o.o. i przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
Organizator – osoba lub podmiot dokonująca rezerwacji Sali konferencyjnej w celu
zorganizowania Wydarzenia.
Uczestnik – każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu.
Sala konferencyjna – pomieszczenie stanowiące integralną część Tarnowskich Term
udostępniane w celu zorganizowania Wydarzenia.


1. Organizator Wydarzenia i osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązani są do
zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do jego zasad.
2. Opłaty za korzystanie z Sali konferencyjnej pobierane są według obowiązującego
cennika Tarnowskich Term.
3. Organizator Wydarzenia może przedłużyć czas korzystania z Sali konferencyjnej
wyłącznie za zgodą uprawnionego pracownika Spółki. W przypadku przedłużenia czasu
korzystania z Sali konferencyjnej Organizator Wydarzenia ponosi dodatkową opłatę za
każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wg obowiązującego cennika Tarnowskich Term.
4. Spółka może odmówić wynajmu Sali konferencyjnej, jeżeli charakter Wydarzenia
narusza dobre imię Tarnowskie Termy Sp. z o.o. lub jego treści są niezgodne z
przepisami prawa lub naruszają normy etyczne, bądź zasady współżycia społecznego.
5. Rezerwacji Sali konferencyjnej można dokonać drogą elektroniczną pod adresem:
biuro@tarnowskie-termy.pl lub telefonicznie pod nr 61 625 90 60.
6. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją obowiązków wynikających z
niniejszego Regulaminu.
7. Organizator lub uprawniony Uczestnik Wydarzenia pobiera klucze od Sali
konferencyjnej od pracownika Spółki nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem
Wydarzenia i zdaje je niezwłocznie po zakończeniu Wydarzenia.
8. W Sali konferencyjnej obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania wszelkich napojów
alkoholowych i niedozwolonych używek.
9. Osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązane są do korzystania z Sali konferencyjnej
zgodnie z jej przeznaczeniem w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych osób
przebywających w Tarnowskich Termach.
10. Zabrania się wynoszenia z Sali konferencyjnej sprzętu i elementów wyposażenia oraz
instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody pracownika Spółki.
11. Zobowiązuje się Organizatora/Uczestników Wydarzenia do zgłoszenia pracownikom
Spółki jakiejkolwiek wady sprzętu zauważonej przed rozpoczęciem Wydarzenia.
12. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty przekraczające
normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Sali
konferencyjnej, w tym zagubienie klucza, spowodowane działaniem bądź zaniechaniem
Organizatora lub Uczestnika odpowiedzialność ponosi Organizator Wydarzenia.
13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia
Organizator Wydarzenia ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu
pracownikowi Spółki.
14. Obsługa Tarnowskich Term będzie sprawdzała każdorazowo po zakończeniu
zorganizowanego Wydarzenia stan wyposażenia Sali konferencyjnej.
15. Wszystkie osoby przebywające na terenie Sali konferencyjnej zobowiązane są do
przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w Tarnowskich Termach.
16. Niepełnoletni Uczestnicy Wydarzenia mogą przebywać na terenie Sali konferencyjnej
wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
17. Za rzeczy pozostawione na Sali konferencyjnej Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
18. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki w dowolnym czasie.
19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy
Regulaminu ogólnego korzystania z Tarnowskich Term.