§ 1. DEFINICJE

1. Sprzedawca – Tarnowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 54, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451393, o kapitale zakładowym w wysokości 44 223 000,00 zł PLN,   NIP:  7811880346, &nbsp ;REGON:  302211542
2. System internetowej sprzedaży uprawnień – system informatyczny umożliwiający zakup karnetów na zajęcia Akademii Pływania oraz do Klubu Fitness Piwnica pod Termami.
3. Klient – Osoba zarejestrowana i korzystająca z systemu internetowej sprzedaży uprawnień w celu zakupu uprawnień, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.
4. Płatnik – Klient dokonujący płatności on-line.
5. Nośnik danych – Karta Unique ISO umożliwiająca zapis i przechowywanie informacji dotyczących karnetu.
6. Karnet – Zapis w systemie kontroli dostępu oraz na nośniku danych uprawniający do korzystania
z zajęć w terminie określonym w karnecie wyłącznie przez osobę do której przypisany jest dany karnet. Warunki korzystania z zakupionych karnetów określa regulamin znajdujący się na stronie www.tarnowskie-termy.pl.
7. Cennik  – Wykaz cen za poszczególne usługi. Cennik dostępny jest w panelu sprzedaży internetowej oraz określony jest na stronie www.tarnowskie-termy.pl. Cennik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
8. Aktywacja karnetu  – pierwsze przejście przez bramki znajdujące się przy kasach Tarnowskich Term z zapisanym karnetem na nośniku danych lub rejestracja wejścia w recepcji Klubu Fitness Piwnica pod Termami.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu internetowej sprzedaży uprawnień przez Klienta, zasady dokonywania zwrotu uprawnień oraz zasady reklamacji.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawca zawarta zostaje w chwili dokonania płatności on-line (po uzyskaniu z banku potwierdzenia płatności) i przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.
4. Płatność za uprawnienie zarezerwowane za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży możliwa jest wyłącznie za pomocą strony płatności, na którą Płatnik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Płatności on-line dokonuje Płatnik poprzez serwis „Przelewy24”.
5. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta z potwierdzeniem złożenia zamówienia uprawnień.
6. W chwili zakupu karnetu  jego posiadacz wyraża zgodę na automatyczna rejestracje, zapis i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontroli, mającej zapobiegać wykorzystaniu karnetu w sposób niezgodny z regulaminem, oraz w celach związanych z obsługą klienta.

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane Beda przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).
3. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu uprawnienia.
4. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do poprawiania danych, prawo zadania zaprzestania ich przetwarzania, jak również prawo do ich usunięcia.

§ 4. ZASADY ZAKUPU UPRAWNIEN

1. Zakup uprawnień w systemie internetowej sprzedaży uprawnień jest możliwy tylko przez Klienta.
2. W celu dokonania zakupu odpowiednich uprawnień, Klient musi każdorazowo zalogować się w systemie internetowej sprzedaży uprawnień poprzez podanie:
a. loginu
b. hasła
3. Login i hasło dostępu Klient ustala podczas procesu rejestracji w systemie internetowej  sprzedaży karnetów Akademii Pływania Tarnowskich Term lub w systemie sprzedaży Efitness Klubu Fitness Piwnica pod Termami. Należy wprowadzić również imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym, oraz adres poczty elektronicznej, niezbędny do otrzymywania potwierdzeń dokonanych transakcji zakupu uprawnień. Proces rejestracji wymaga również złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.
4. Klient może odstąpić od umowy zakupu Uprawnienia w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyn odstąpienia zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Oświadczenie o odstąpieniu następuje listem lub w drodze wiadomości e-mail. W wypadku odstąpienia przez Klienta, zwrot uiszczonej przez niego ceny nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument z umniejszeniem o koszty prowizji pobieranej przez pośrednika płatności jakim jest firma  „Przelewy24”.
5. Sprzedaż internetowa odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego karnetu z cennika.
6. Klient, który posiada własny nośnik danych może przypisać zamówione uprawnienie do posiadanego już nośnika danych poprzez podanie numeru seryjnego nośnika danych znajdujący się na pierwszej stronie nośnika.
7. Aktywacja karnetu
a) Zakupiony karnet do posiadanego nośnika danych: Aktywacji takiego karnetu można dokonać tylko na terenie obiektu Tarnowskie Termy.
b) Aktywacji karnetu zakupionego bez nośnika danych można dokonać na terenie Tarnowskich Term po zakupieniu nośnika zgodnie z cennikiem obowiązującym w Tarnowskich Termach.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności potwierdzenia zakupu uprawnienia, lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy może domagać się okazania dowodu tożsamości.
9. System internetowej sprzedaży uprawnień umożliwia sprzedaż tylko uprawnień zawartych w cenniku sprzedaży internetowej.
10. Uprawnienie może być wykorzystywane wyłącznie przez osobę do której zostało przypisane.
11. Płatność jest dokonywana jednorazowo za wybraną usługę według formy wybranej przy zakupie. Klientowi przysługuje możliwość wyboru płatności w całości za usługę bądź płatności ratalnej w przypadku zajęć Akademii Pływania. Karnety do Klubu Fitness Piwnica pod Termami sprzedawane są w formie okresowej lub w formie ilości wejść. Wyboru można dokonać w trakcie zapisu do grupy, przed przejściem do płatności za karnet.
18. Ceny wskazane w systemie internetowej sprzedaży uprawnień są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Klient ma prawo do odbioru faktury VAT w biurze obsługi klienta na podstawie okazania potwierdzenia zakupu uprawnień w przypadku karnetów na zajęcia Akademii Pływania. W przypadku zakupu karnetów do Klubu Fitness Piwnica pod Termami w momencie dokonania zakupu istnieje możliwość odbioru faktury w formie elektronicznej przesyłanej na adres mailowy.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży uprawnień lub problemów z uprawnieniem, Klient powinien zgłosić zauważone nieprawidłowości SPRZEDAWCY. Sprzedawca zastrzega sobie termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

 

Dane kontaktowe:

Akademia Pływania
Tel. +48 61 625 90 67 Tarnowskie Termy Sp. z o.o.
E-Mail: akademia@tarnowskie-termy.pl  62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 54
Klub Fitness Piwnica pod Termami
tel. +48 61 625 90 62
e-mail: fitness@tarnowskie-termy.pl