I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady wypożyczenia z szachownicy do gry w szachy pod wodą.
 2. Wypożyczyć szachownicę do gry w szachy pod wodą można po wcześniejszej rezerwacji w dziale obsługi klienta oraz pod warunkiem wykupienia biletu wstępu na basen

Telefon: 616259064

Mail: informacja@tarnowskietermy.pl

 1. Szachownica służy do gry w szachy pod wodą

II. Opłata za wypożyczenie szachownicy do gry w szachy pod wodą wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

III. Zasady korzystania z szachownicy do gry w szachy:

 1. Wypożyczający pobiera i zwraca figury szachowe do gry po uregulowaniu należności w kasach Tarnowskich Term.
 2. Wypożyczający ma obowiązek zgłoszenie faktu że będzie grał w szachy pod wodą we wskazanym miejscu dyżurnemu ratownikowi.
 3. Wypożyczający pobiera i zwraca szachownicę ratownikowi pełniącemu dyżur ratowniczy w pomieszczeniu ratownika.
 4. W szachy pod wodą można grać tylko i wyłącznie w małym basenie do nauki pływania.
 5. Na basenie obowiązuje zasada zachowania czystości, porządku oraz wykonywania poleceń obsługi Tarnowskich Term.
 6. Dzieci do lat 13 mogą grać w szachy pod wodą jedynie pod opieką osób dorosłych.
 7. Za osoby niepełnoletnie korzystające z szachownicy odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 8. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem klienta z basenu, a wobec sprawcy naruszenia może zostać ustanowiony przez kierownictwo Tarnowskich Term czasowy lub całkowity zakaz wypożyczania szachownicy.

IV. Zakazy

Na terenie kompleksu Tarnowskich Term zabrania się:

 1. Niszczenia urządzeń i wyposażenia,
 2. Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 3. Spożywania alkoholu,
 4. Palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających,
 5. Zakłócania porządku publicznego, nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa, przeszkadzania innym użytkownikom basenu w zajęciach nauki pływania.
 6. Korzystanie z wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie odurzenia wywołanego innymi środkami.

V. Zasady odpowiedzialności za szkody

 1. Za szkody materialne powstałe na terenie kompleksu z winy klienta odpowiedzialność ponosi sprawca.
 2. Ewentualne szkody klient zobowiązany jest zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich zaistnieniu lub stwierdzeniu.
 3. Za zniszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie kompleksu, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 4. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 5. Kierownictwo Tarnowskich Term zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie Aquaparku szkody, w tym także za naruszenie dobrego wizerunku Tarnowskich Term.
 6. Ryzyko związane z grą w szachy pod wodą ponosi osoba wypożyczająca szachownicę.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Tekst niniejszego regulaminu zamieszczono na stronie internetowej Tarnowskich Term www.tarnowskie-termy.pl w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54.
 2. Wypożyczenie szachownicy i korzystanie z kompleksu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

W zakresie nie objętym niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Ogólnego korzystania z obiektu Tarnowskich Term.