Regulaminy

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU FITNESS PIWNICA POD TERMAMI

   

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU FITNESS PIWNICA POD TERMAMI

     
§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Niniejszy regulamin korzystania z Klubu Fitness, zwany dalej Regulaminem, określa sposób, zakresie ogólne zasady korzystania z Klubu Fitness Piwnica pod Termami znajdującego się w obiekcie Aquaparku   Tarnowskie Termy Sp. z o. o., zwanego dalej Klubem.
2.Prawnym zarządcą obiektu Aquaparku, zwanym dalej Obiektem, w którym zlokalizowany jest Klub Fitness jest spółka Tarnowskie Termy Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 54,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451393.
3.Klub świadczy usługi rekreacyjno-sportowe.
4.Pracownikom Obiektu przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Osoby znajdujące się na terenie Obiektu zobowiązane są podporządkować się regulaminom i poleceniom instruktorów oraz personelu Obiektu.
5.Przed skorzystaniem z usług Klubu należy zapoznać się z Regulaminem Klubu oraz instrukcjami użytkowania, obsługi urządzeń i wyposażenia Klubu. W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc instruktora sprawującego opiekę na sali lub personel Klubu.
6.Odebranie transpondera w recepcji Obiektu oznacza, że Klubowicz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie.

  
§2 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU FITNESS

1.Użytkownikiem Klubu, zwanym dalej Klubowiczem, może być:
osoba, która posiada opłacony karnet lub jednorazowy bilet wstępu,
osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba od 14 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego oświadczenia,
osoba poniżej 14 roku życia biorąca udział w zorganizowanych zajęciach dla dzieci (m.in. balet, sztuki walki) w odpowiednich grupach wiekowych, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego oświadczenia.
2.Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z usług Klubu jest wydawany podczas wykupu karnet Karta Klubowa (identyfikująca rodzaj wykupionego karnetu), zwana dalej Kartą, lub jednorazowy bilet wstępu.
3.Opłata za karnet lub jednorazowy bilet wstępu pobierana jest z góry wg Cennika obowiązującego w Klubie i zatwierdzonego przez Zarząd Spółki Tarnowskie Termy.
4.Karnety Klubu wystawiane są na czas określony.
5.Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużenia jego okresu ważności.
6.W przypadku wykupienia rocznego karnetu, Klubowicz ma prawo zawiesić karnet nie więcej niż dwa razy w okresie jego obowiązywania, maksymalnie na 14 dni. Natomiast w przypadku wykupienia karnetu 6-miesięcznego Klubowicz ma prawo zawiesić karnet jeden raz w okresie obowiązywania karnetu, maksymalnie na 7 dni.
7.Karty Klubu są kartami imiennymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.Próba wykorzystania Karty przez inną osobę stanowi naruszenie Regulaminu Klubu i może skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.
8.W przypadku wątpliwości co do tożsamości posiadacza Karty personelKlubu może poprosić o okazanie dowodu (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja rencisty lub emeryta, itp.) , w celu potwierdzenia tożsamości.
9.Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Klubu. Wydanie nowej Karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty wynikającej z Cennika Klubu.
10.Karta uszkodzona, zniszczona lub poddana jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważna.
11.Wstęp do Klubu, po okazaniu Karty Klubu, odbywa się na podstawie aktywowanego przez recepcjonistę transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK) czyli nośnika danych w formie zegarka. Transponder należy założyć na rękę.
12.Transponder upoważnia do korzystania z usług Klubu Fitness, podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu, w kasie Tarnowskich Term.
13.Klubowicz nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
14.Klubowicz nie ma prawa korzystania z Klubu, jeśli jest w stanie choroby zakaźnej, infekcji czy tez innej dolegliwości, która może mieć wpływ na osoby przebywające w Klubie.
15.Klubowicz korzystający z Klubu jest zobowiązany do stosowania czystego stroju sportowego oraz do zmiany obuwia na odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Zmiana obuwia i stroju odbywa się w udostępnionych przez Klub szatniach, osobnych dla kobiet i mężczyzn, przed wejściem do sali ćwiczeń lub do łazienki. Zabrania się ćwiczeń np. bez koszulki lub bez obuwia.
16.Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Klubu, kierownictwo Klubu nie odpowiada.
17.Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe kierownictwo Klubu nie ponosi odpowiedzialności.

   
§3 ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH

1.Zajęcia odbywają się w Klubie w wyznaczonych godzinach opublikowanych w grafikach zajęć. Grafik jest dostępny w Klubie (recepcji) oraz na stronie internetowej Tarnowskich Term.
2.Rejestracji na zajęcia można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji.
3.Ilość miejsc na zajęciach jest uzależniony od rodzaju i charakteru zajęć.O udziale w zajęciach decyduje kolejność zapisów.
4.Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę zajęć grupowych po rozpoczęciu zajęć.
5.W miejsce osób, które nie przyjdą na zajęcia lub przyjdą z opóźnieniem będą wpuszczane osoby z tzw. listy rezerwowej.
6.Rezerwację miejsca na zajęciach można odwołać najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć, a zajęcia poranne do godziny 19 dnia poprzedniego.
7.W przypadku nieodwołania rezerwacji na zajęcia dwukrotnie pod rząd, Klubowicz traci prawo rezerwacji przez okres 1 tygodnia.
8.Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby.
9.Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć grupowych w okresie letnim.
10.Klubowicz jest zobowiązany poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych i/lub kontuzjach.
11.Klubowicz uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany przestrzegać wskazówek instruktora i stosować się do jego uwag.
12.W szczególnych przypadkach instruktor ma prawo nie wyrazić zgody na udział Klubowicza w zajęciach. Do takich należą - niedopasowanie poziomu zaawansowania uczestnika do rodzaju zajęć lub zachowanie zagrażające jego zdrowiu.

     
§4 ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY MASZYN CARDIO, SIŁOWYCH I WOLNYCH CIĘŻARÓW

1.Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych, dla zachowania bezpieczeństwa Klubowicz powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt personelowi Klubu.
2.Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które należy podkładać na używane stanowiska do ćwiczeń.
3.Po zakończeniu ćwiczeń na sprzęcie, należy go wytrzeć płynem dezynfekującym dostępnym na sali.
4.Przed rozpoczęciem treningu należy upewnić się, że przyjęta pozycja treningowa jest prawidłowa oraz że nie ma innych przeszkód uniemożliwiających rozpoczęcie ćwiczeń.
5.Ręcznik oraz części ubrania należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia, sznurowadła powinny być starannie zawiązane, a długie włosy powinny być związane.
6.Zabrania się zeskakiwania z bieżni podczas jej pracy.
7.Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów oraz odkładania hantli i sztang na tapicerkę urządzenia.
8.Po zakończeniu treningu należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy sprzętu, a w szczególności odłożyć sztangi, gryfy, hantle na stojaki.
9.Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych.

        
§5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.Klubowicze są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego – osoby zachowujące się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klubowiczom będą usuwane z klubu bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.
2.Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:
      - palenia tytoniu,
      - spożywania alkoholu,
      - stosowania środków stymulujących i dopingujących, sterydów, narkotyków oraz innych środków uznanych w Polsce za nielegalne,
      - handlu i akwizycji, a także naklejania i pozostawiania reklam i ulotek na terenie Klubu,
      - wprowadzania i przechowywania zwierząt,
      - wnoszenia niebezpiecznych i ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych i broni,
      - prowadzenia działalności przez podmioty niezwiązane z Klubem, bez zgody Klubu, w szczególności treningów personalnych.
3.Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu.
4.Ponadto zabrania się:
      - wnoszenia toreb na sale treningowe i siłownie,
      - żucia gumy podczas treningów,
      - noszenia dużej, zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii,
      - wnoszenia napojów w kubkach i szklanych butelkach.
5.Osoby naruszające zasady porządku w Klubie, postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń, będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, Klub może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
6.Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
7.Za wyrządzone szkody na mieniu lub na osobie powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń spowodowane przez Klubowicza, Klubowicz ponosi odpowiedzialność.
8.Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów.
9.Klubowicz powinien zapoznać się z systemem ochrony przeciwpożarowej w Klubie,w szczególności z oznaczeniami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.
10.Klub jest otwarty:
      - codziennie w godzinach od 6.30 do 22.00,
      - w okresie letnim tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2016r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 22.00 oraz w soboty, niedziele oraz święta od 8.00 do 16.00 Spółka Tarnowskie Termy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i dni otwarcia. W wyznaczone przez Klub -dni ustawowo wolne od
pracy Klub jest  zamknięty.
11.Klubowicze będą wpuszczani do Klubu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.
12.Spółka Tarnowskie Termy Sp. z o.o. ma prawo do czasowego zamknięcia Obiektu (Klubu) i nieświadczenia usług w związku z prowadzonymi pracami remontowymi, przerwą technologiczną lub innymi działaniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Klubu.
13.Spółka Tarnowskie Termy Sp. z o.o. uprawniona jest do utrwalania wydarzeń mających miejsce na terenie obiektu Tarnowskich Term na materiałach audiowizualnych w celach reklamowych i promocyjnych, wskutek czego może dojść do niezamierzonego utrwalenia wizerunku Klubowicza. Ewentualne wykorzystanie wizerunku Klubowicza w materiałach reklamowych lub promocyjnych nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14.Uwagi i wnioski należy zgłaszać w Recepcji Klubu.
15.O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo Obiektu.
16.Tarnowskie Termy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
17.Spółka Tarnowskie Termy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

ARCHIWUM.

REGULAMIN LETNI SPRZEDAŻY KARNETÓW (2016)
KLUBU FITNESS PIWNICA POD TERMAMI

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż  Letnia Karnetów Klubu Fitness Piwnica Pod Termami, dalej Klub Fitness.
2.Organizatorem sprzedaży Karnetów Klubu Fitness są Tarnowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 54,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451393, zwana dalej Organizatorem.
3.Każdy Klient przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Korzystania z Klubu Fitness.
4.Zakup karnetu oznacza akceptację Regulaminów, o których mowa w pkt. 3.
5.Sprzedaż Karnetów odbywa się w obiekcie Aquaparku Tarnowskie Termy Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 54 począwszy od dnia  04 czerwca 2016 roku i trwa do 31 sierpnia 2016 roku.
6.Za dzień zawarcia umowy sprzedaży uważa się dzień wpływu środków na rachunek Organizatora, bądź zapłaty za karnet gotówką w kasie Organizatora.
7.W okresie letniej sprzedaży obowiązują promocyjne ceny karnetów. Cena 1-miesięcznego karnetu OPEN w okresie sprzedaży wynosi 119,00 zł, z opustem dla posiadacza Karty Mieszkańca Tarnowa Podgórnego – 109 zł, natomiast 3-miesięcznego karnetu OPEN – 299 zł, z opustem dla posiadacza Karty Mieszkańca Tarnowa Podgórnego – 279 zł. Ceny te obowiązują tylko i wyłącznie w okresie trwania sprzedaży i nie są stałymi cenami karnetów oferowanymi przez Klub Fitness.
8.Ceny określone w pkt.  7 są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

9.Przy użyciu kart pre-paid nie można dokonać zakupu karnetu.
10.Karnet Klubu Fitness jest karnetem imiennym i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie.
11.Jedna osoba może zakupić jeden karnet w sprzedaży, co będzie weryfikowane przez personel Klubu Fitness.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do kontrolowania karnetów wraz z innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość.
13. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy zakupu karnetu, na rzecz wskazanej przez siebie osoby trzeciej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora oraz zdaniu w Klubie Fitness przez Klienta karnetu wydanego w związku z zawarciem umowy.
14.Osoba trzecia, na rzecz której przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z umowy zobowiązana jest spełnić wszelkie warunki określone niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Korzystania z Klubu Fitness.
15.Karnety zakupione w okresie sprzedaży  letniej będą automatycznie aktywowane w dniu zakupu i od tego dnia są gotowe do wykorzystania.
16.Korzystanie z karnetu jest możliwe w dniach i godzinach pracy Klubu Fitness.
17.Karnety zakupione w okresie sprzedaży w Obiekcie Organizatora nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na inne karnety bądź gotówkę.
18.Karnet niewykorzystany w terminie ważności nie podlega zwrotowi, wymianie na gotówkę, ani przedłużeniu.
19.Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty członkowskiej otrzymanej podczas zakupu karnetu powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Klubu Fitness. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty wynikającej z Cennika Klubu Fitness.
20.Organizator ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, bądź Regulaminu Korzystania z Klubu Fitness obowiązującego na jego terenie.
21.Klient zakupujący karnet w okresie sprzedaży wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży karnetu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.
22.Organizator ma prawo do wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży, gdy uzna to za konieczne.
23.Wszelkie reklamacje można składać pisemnie w kasach Organizatora, na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tarnowskie-termy.pl.
24.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
25.Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
26.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Korzystania z Klubu Fitness Piwnica pod Termami oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

W razie pytań nasz nr telefonu to: 61-625-90-62