Definicje:

Grupa zorganizowana/Grupa - zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem Instruktora.

Instruktor – osoba posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć określonych w ofercie Tarnowskich Term.

Opiekun – osoba sprawująca nadzór nad grupą zorganizowaną w czasie pobytu w Obiekcie Tarnowskie Termy.

Uczestnik grupy zorganizowanej/Uczestnik – osoba należąca do grupy korzystającej z usług Tarnowskich Term pozostająca pod opieką Opiekuna / Instruktora.

 

Rozdział I

INSTRUKTOR

 1. Instruktor ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym Uczestników grupy zorganizowanej. Instruktor dokonuje sprawdzenia umiejętności pływackich Uczestników i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z Opiekunem, kształtuje program zajęć i korzystanie przez Uczestników z atrakcji wodnych.
 2. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w hali basenowej.
 3. Na jednego Instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników, w tym:

1) ustalona i zaakceptowana przez właściwego pracownika Spółki liczba osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia podopiecznych oraz liczby Opiekunów,

2) ustalona i zaakceptowana przez właściwego pracownika Spółki liczba osób uczestnicząca w szkoleniach płetwonurkowych, ratowniczych lub innych o specjalistycznym charakterze.

 1. W czasie pobytu Grupy w Obiekcie Instruktor jest zobowiązany do egzekwowania od Uczestników zachowań zgodnych z Regulaminami obowiązującymi na terenie Tarnowskich Term.
 2. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu Grupy w hali basenowej przebywać razem z Grupą.
 3. Instruktor w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich Uczestników i sam był przez nich widziany.
 4. Do obowiązków Instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:

1) każdorazowe sprawdzenie sprawności technicznej i kompletności urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem Uczestnikom,

2) zgłoszenie Ratownikowi obecności Grupy na hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,

3) zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego Grupy,

4) zapoznanie Uczestników z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem Uczestnikom,

5) prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,

6) ustawiczna kontrola zachowania Uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń Obiektu,

7) przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od Uczestników złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,

8) po zakończeniu zajęć zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego Grupy.

 1. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom Ratowników oraz pracowników Spółki.
 2. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania Regulaminów obowiązujących na terenie Obiektu – pracownik Spółki lub Ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania Grupie z pływalni i usunięcia z niej Grupy.

ROZDZIAŁ II

OPIEKUN

 1. Opiekun Grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 2. Opiekun reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy Grupie osób.
 3. Opiekun składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 4. Opiekun ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym Uczestników Grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z Ratownikiem, kształtuje program pobytu Grupy w Obiekcie i korzystanie przez jej Uczestników z atrakcji wodnych.
 5. Opiekunowi nie wolno stosować wobec Uczestników przymusu korzystania z atrakcji wodnych.
 6. Opiekun sprawuje stały nadzór nad Grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie Obiektu.
 7. Na jednego Opiekuna nie może przypadać więcej niż:

1) 30 pełnoletnich Uczestników lub,

2) 15 niepełnoletnich Uczestników lub,

3) 10 uczestników w wieku przedszkolnym.

w tym ustalona i zaakceptowana przez właściwego pracownika Spółki liczba osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

 1. W czasie pobytu Grupy na pływalni Opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby Uczestnicy przestrzegali Regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie Obiektu.
 2. Opiekunowie wchodzą na teren Obiektu bezpłatnie, chyba, że ich liczba jest większa niż zapisana w Regulaminie. Wtedy Opiekun wchodzi odpłatnie, zgodnie z cennikiem Tarnowskich Term.
 3. Grupy bez Opiekuna lub nie posiadające minimalnej liczby Opiekunów wynikającej z zapisów niniejszego regulaminu nie będą wpuszczone na teren Obiektu.
 4. Opiekunowie zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu Grupy w hali basenowej przebywać razem z Grupą oraz kontrolować zachowanie Uczestników.
 5. Opiekun w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich Uczestników i sam był przez nich widziany.
 6. Do obowiązków Opiekuna należy w szczególności:

1) wprowadzenie grupy do holu głównego Tarnowskich Term i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,

2) zapoznanie Uczestników Grupy z Regulaminem ogólnym korzystania z Tarnowskich Term oraz Regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, a także zobowiązanie Uczestników do ich przestrzegania,

3) załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,

4) pobranie Transponderów dla Uczestników,

5) przekazanie Transponderów Uczestnikom oraz pouczenie ich o sposobie korzystania z szafek i Transponderów,

6) dopilnowanie by wszyscy Uczestnicy pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli obuwie basenowe,

7) podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania Regulaminów Tarnowskich Term, podanie nazwy i adresu organizatora, nazwiska Opiekuna i liczebności Grupy,

8) wprowadzenie Grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się Uczestników w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,

9) wprowadzenie Grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów,

10) wskazanie sanitariatów i ubikacji oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie całego pobytu w hali basenowej,

11) dopilnowanie starannego umycia się Uczestników przy użyciu środków myjących,

12) dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego Uczestnika,

13) wprowadzenie Grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy Uczestnicy przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym,

14) zgłoszenie się do Ratownika z informacją o wprowadzeniu Grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli i atrakcji wodnych,

15) ustawiczna kontrola zachowania Uczestników w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,

16) przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od Uczestników złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,

17) po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego Grupy i wyprowadzenie Grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów,

18) dopilnowanie umycia całego ciała przez Uczestników po wyjściu z hali basenowej,

19) dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez Uczestników wszystkich rzeczy osobistych,

20) zebranie Transponderów od wszystkich Uczestników i rozliczenie się z nich w kasie Tarnowskich Term,

21) wyprowadzenie Grupy do holu głównego Tarnowskich Term,

22) rozliczenie się w kasie Tarnowskich Term z czasu pobytu Grupy w Obiekcie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

 1. Opiekun i członkowie Grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom Ratowników oraz pracowników Spółki.
 2. Opiekun jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania Grupy na terenie Tarnowskich Term Ratownikowi lub właściwemu pracownikowi Spółki i potwierdzenie odnośnego wpisu o zdarzeniu w Dzienniku pracy Ratowników.
 3. Opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników Grupy podczas jej przebywania na terenie Tarnowskich Term.
 4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez Uczestników Regulaminów, instrukcji, zakazów i nakazów obowiązujących na terenie Tarnowskich Term.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z Tarnowskich Term jest umowa.
 6. W przypadku braku umowy o korzystanie z Obiektu, Opiekun Grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do Regulaminów obowiązujących na terenie Tarnowskich Term na formularzu grupy zorganizowanej.
 7. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień Opiekuna lub Uczestników w zakresie przestrzegania Regulaminów obowiązujących na terenie Tarnowskich Term, właściwy pracownik Spółki lub Ratownik mają prawo do zakazania Grupie dalszego korzystania z hali basenowej i usunięcia Grupy z Obiektu.

Rozdział III

UCZESTNIK

1. Uczestnicy Grupy przychodzą na zajęcia co najmniej 15 minut przed ich rozpoczęciem.

2. Uczestnicy Grupy do lat 13 zobowiązani są do posiadania oznakowania wyróżniającego daną Grupę.

3. Wyróżnikiem Grupy może być strój kąpielowy, szarfa przylegająca do ciała, czepek lub inne widoczne oznakowanie przeznaczone dla danej Grupy.

4. Uczestnicy zajęć prowadzonych w Grupach mają obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem ogólnym korzystania z Tarnowskich Term, Regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

5. Do obowiązków Uczestnika zajęć prowadzonych w Grupie należy w szczególności:

1) poruszanie się po terenie Obiektu razem z Grupą,

2) pozostawienie w szatni okrycia zewnętrznego oraz obuwia i założenie obuwia basenowego,

3) przebranie się w regulaminowy czysty strój kąpielowy, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwe zamknięcie szafek,

4) staranne umycie się przy użyciu środków myjących,

5) przy wejściu do hali basenowej opłukanie stóp środkiem dezynfekującym,

6) udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia Grupy,

7) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom Ratowników, pracowników Spółki, Instruktorów prowadzących zajęcia i Opiekunów,

8) przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Obiektu lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,

9) przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz urządzania fałszywych alarmów,

10) przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych Grupie do kąpieli oraz opuszczania hali basenowej bez powiadomienia Instruktora i Opiekuna,

11) przestrzeganie zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia Instruktora lub Opiekuna,

12) przestrzeganie zakazu kąpieli w okularach korekcyjnych i biżuterii (zegarkach, pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach, itp.),

13) przestrzeganie zakazu korzystania z masek do nurkowania i innego sprzętu, bez zezwolenia Instruktora lub Opiekuna,

14) przestrzeganie zakazu żucia gumy, spożywania jedzenia i napojów w hali basenowej,

15) przestrzeganie podanej Grupie sygnalizacji dźwiękowej,

16) sygnalizowanie Instruktorowi lub Opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczenia lub korzystania z atrakcji wodnych,

17) zgłoszenie Instruktorowi lub Opiekunowi każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,

18) udział w zbiórce kończącej zajęcia Grupy,

19) po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,

20) po wyjściu z hali basenowej umycie całego ciała,

21) opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych,

22) zwrócenie Transpondera Opiekunowi,

23) sprawne opuszczenie strefy szatni.

Rozdział  IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki w dowolnym czasie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu ogólnego korzystania z Tarnowskich Term.