Wstęp

Tarnowskie Termy Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.tarnowskie-termy.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.02.27

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023.09.04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020.03.30

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 31.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group sp. z o.o.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Niektóre zemieszczone na stronie informacje w postaci załączników nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały wytworzone przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Niektóre elementy strony jak np. tło, nie zapewniają wystarczającego kontrastu.
  • Niektóre linki nie posiadają opisu określającego cel, do którego prowadzą.
  • Niektóre elementy graficzne nie posiadają prawidłowego opisu alternatywnego lub nie posiadają go wcale.
  • Niektóre elementy strony mogą nie być dostępne z poziomu klawiatury.
  • Niektóre elementy klikalne nie są dostępne cyfrowo.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami kontaktowymi są Magdalena Kośmicka i Monika Turkiewicz adres e-mail:m.kosmicka@tarnowskie-termy.pl oraz adres e-mail:m.turkiewicz@tarnowskie-termy.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Wejścia do budynku są zgodne z zasadami dostępności.

Dostosowanie korytarzy:

W budynku znajdują się korytarze dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie schodów:

W budynku znajdują się schody dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie wind:

W budynku znajdują się windy. Windy są zgodne z zasadami dostępności.

Dostępność pochylni:

W budynku znajdują się pochylnie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność platform:

W budynku znajdują się platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacji głosowych:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów:

Przed budynkiem od strony głównego wejścia wyznaczono sześć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami (oznakowane pionowo oraz poziomo), obok znajduje się rampa podjazdowa. Dodatkowo, wyznaczone są cztery miejsca dla osób z małymi dziećmi.

Prawo wstępu z psem asystującym:

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub asystentem.

Dostępność tłumacza języka migowego:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.