§ 1

Postanowienia ogólne

 1.  Zarządcą Tarnowskich Tężni jest spółka Tarnowskie Termy Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, pod adresem: ul Nowa 54, Tarnowo Podgórne, tel. 61 625 90 60 („Spółka”)
 2. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

     1) Grupa zorganizowana/Grupa – zespół co najmniej 15 osób korzystających z Tarnowskich Tężni;

     2) Opiekun – osoba sprawująca nadzór nad Grupą zorganizowaną w czasie pobytu w Tarnowskich Tężniach.

     3) Uczestnik grupy zorganizowanej/Uczestnik – osoba należąca do grupy korzystającej z usług Tarnowskich Tężni pozostająca pod opieką Opiekuna;

     4) Obiekt - Tarnowskie Tężnie

 1. Rezerwacji biletów dla Grupy zorganizowanej można dokonać telefonicznie pod numerem 61 307 11 82 lub mailowo informacja@tarnowskie-teznie.pl.
 2. Rezerwacja nie obejmuje wejścia na seans inhalacyjny.

§ 2

OPIEKUN

 1. Opiekunem Grupy zorganizowanej musi być osoba pełnoletnia.
 2. Opiekun reprezentuje organizatora i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy Grupie osób.
 3. Na jednego Opiekuna nie może przypadać więcej niż:

     1) 30 pełnoletnich Uczestników lub,

     2) 15 niepełnoletnich Uczestników lub,

     3) 10 uczestników w wieku przedszkolnym.

     w tym ustalona i zaakceptowana przez właściwego pracownika Spółki liczba osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

 1. W czasie pobytu Grupy na terenie Tarnowskich Tężni Opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby Uczestnicy przestrzegali obowiązujących regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie Obiektu.
 2. Opiekunowie wchodzą na teren Obiektu bezpłatnie, chyba, że ich liczba jest większa niż zapisana w Regulaminie. Wtedy dodatkowy Opiekun wchodzi odpłatnie, zgodnie z cennikiem Tarnowskich Tężni.
 3. Grupy bez Opiekuna lub nie posiadające minimalnej liczby Opiekunów wynikającej z zapisów niniejszego regulaminu nie będą wpuszczone na teren Obiektu.
 4. Opiekun w czasie przebywania na terenie Tarnowskich Tężni powinien znajdować się w takim miejscu, z którego widziałby wszystkich Uczestników i sam był przez nich widziany.
 5. Do obowiązków Opiekuna należy w szczególności:

     1) zapoznanie Uczestników Grupy z Regulaminem ogólnym korzystania z Tarnowskich Tężni oraz Regulaminem Skweru, a także zobowiązanie Uczestników do ich przestrzegania,

     2) załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,

     W szczególności wypełnienie formularza pobytu grupy,

     3) ustawiczna kontrola zachowania Uczestników w czasie całego pobytu w Tarnowskich Tężniach i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,

 1. Opiekun i członkowie Grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi Obiektu.
 2. Opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników Grupy podczas jej przebywania na terenie Tarnowskich Tężni.
 3. Opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez Uczestników regulaminów, instrukcji, zakazów i nakazów obowiązujących na terenie Tarnowskich Tężni.
 4. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień Opiekuna lub Uczestników w zakresie przestrzegania Regulaminów obowiązujących na terenie Tarnowskich Tężni, właściwy pracownik Spółki ma prawo do zakazania Grupie dalszego korzystania z Tarnowskich Tężni i usunięcia Grupy z Obiektu.

§ 3

UCZESTNIK

 1. Uczestnicy mają obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem ogólnym Tarnowskich Tężni oraz z Regulaminem Skweru wokół tężni.
 2. Do obowiązków Uczestnika należy w szczególności:

     1) poruszanie się po terenie Obiektu razem z Grupą,

     2) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom pracowników obsługi Obiektu i Opiekunów,

     3) przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Obiektu lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,

     4) sygnalizowanie Opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia,

     5) zgłoszenie Opiekunowi każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania pobytu w Tarnowskich Tężniach.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki w dowolnym czasie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu ogólnego korzystania z Tarnowskich Tężni oraz Regulaminu Skweru wokół tężni.