1. Skwer jest ozdobą miejscowości, miejscem wypoczynku, podlegającym ochronie. Trosce wszystkich użytkowników Tarnowskich Tężni powierza się drzewa, krzewy, kwiaty, trawniki i urządzenia znajdujące się na terenie skweru.
  2. Na terenie skweru zabrania się:

a) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników skweru,

b) przestawiania i niszczenia ławek, koszy i innych urządzeń stanowiących wyposażenie skweru,

c) usuwania, niszczenia i uszkadzania roślin, deptania trawników,

d) zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu skweru,

e) jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach, hulajnogach, itp.

f) łowienia ryb i kąpieli w zbiornikach wodnych,

g) zachowań zagrażających zdrowiu i życiu podczas przebywania na pomoście,

h) pozostawienia bez opieki dzieci do lat 13,

i) palenia e-papierosów, wyrobów tytoniowych, poza miejscami wyznaczonymi,

j) używania otwartego ognia (grill, ognisko),

k) spożywania napojów alkoholowych i innych używek,

l) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego lub przewodnika osób niewidomych i słabowidzących,

m) prowadzenia, bez zgody zarządcy Tarnowskich Tężni jakiejkolwiek działalności

zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej.

  1. Naruszanie postanowień niniejszego regulaminu zagrożone jest karą grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
  2. Administratorem skweru jest spółka Tarnowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym pod adresem: ul Nowa 54, Tarnowo Podgórne, tel. 61 625 90 60

 

 

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe - 999 lub tel. kom. 112

Straż  pożarna - 998 lub 61 81 46 998

Policja - 997 lub 477 714 860

Straż Gminna - 61 81 47 986