1. W inhalatorium może przebywać maksymalnie 15 osób.

2. Obsługą inhalatorium i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy obsługi Tężni.

3. Inhalatorium jest strefą ciszy. Osoby przebywające w inhalatorium obowiązane są do zachowania się w sposób wyciszony, w szczególności zabronione są głośne rozmowy i inne zachowania, które mogą zakłócić spokój pozostającym osobom korzystającym z inhalatorium.

4. Osoba korzystająca z inhalatorium jest zobowiązana do:

  1. zapoznania się i przestrzegania zapisów Regulaminu Tarnowskich Tężni,
  2. zapoznania się z przeciwskazaniami korzystania z inhalatorium.
  3. zapoznania się i stosowania do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych w strefie inhalatorium,
  4. stosowania się do poleceń pracowników Tarnowskich Tężni,
  5. bezzwłocznego informowania pracowników Tarnowskich Tężni o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

5. Zabrania się wjazdu do inhalatorium wózkami dziecięcymi z wyjątkiem wózków lub specjalistycznych sprzętów umożliwiających swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

6. W inhalatorium obowiązuje zakaz:

  1. dotykania i wyciągania gałązek tarniny,
  2. ściągania obuwia,
  3. otwierania okna,
  4. przestawiania leżaków lub innych elementów stanowiących wyposażenie inhalatorium,

7. Podczas seansu inhalacyjnego nie wolno biegać, prowadzić rozmów telefonicznych zalecane jest spacerowanie lub siedzenie w miejscach do tego wyznaczonych.

8. Osoba w sposób rażący naruszająca zasady korzystania z inhalatorium może zostać poproszona o opuszczenie inhalatorium.