§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Tarnowskie Tężnie są obiektem turystyczno-rekreacyjnym, stanowiącym integralną część Termalnego Parku Zdrowia, w skład którego wchodzą: tężnia solankowa, inhalatorium oraz skwer, w którym obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Zarządcą Tarnowskich Tężni jest spółka Tarnowskie Termy Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, pod adresem: ul Nowa 54, Tarnowo Podgórne, tel. 61 625 90 60.
 3. Tarnowskie Tężnie są obiektem rekreacyjnym do inhalacji solankowej.
 4. Korzystanie z Tarnowskich Tężni jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Tarnowskie Tężnie są czynne cały rok, z wyłączeniem okresu zimowego, w którym czynne jest wyłącznie inhalatorium.
 6. Tarnowskie Tężnie są otwarte w dniach i godzinach ustalonych przez zarządcę Tarnowskich Tężni.
 7. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami techniczno - organizacyjnymi zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia lub wprowadzenia dodatkowych ograniczeń korzystania z Tężni solankowej lub inhalatorium.
 8. Na terenie Tarnowskich Tężni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem.
 9. Osoby przebywające na terenie Tarnowskich Tężni wyrażają zgodę na rejestracje wizyjną swojego pobytu.
 10. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

 

§2

Zasady korzystania z Tarnowskich Tężni

 

 1. Osoby przebywające na terenie Tarnowskich Tężni zobowiązane są do:
 1. zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Tarnowskich Tężni,
 2. zapoznania się i stosowania do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na terenie tężni solankowej i inhalatorium,
 3. stosowania się do poleceń pracowników Tarnowskich Tężni,
 4. bezzwłocznego informowania pracowników Tarnowskich Tężni o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

    2. Opłata za pobyt w Tarnowskich Tężniach pobierana jest z góry, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

    3. Na terenie Tężni obowiązuje zakaz:

 1. wyciągania gałązek z tarniny,
 2. wchodzenia na konstrukcję drewnianą tężni,
 3. niszczenia infrastruktury tężni,
 4. samowolnego ingerowania w pracę zainstalowanych urządzeń i sprzętu,
 5. niszczenia, wynoszenia oraz przemieszczania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie obiektu,
 6. picia solanki i używania jej do celów spożywczych,
 7. wlewania płynów i wrzucania śmieci do koryta odpływowego pod tężnią,
 8. zaśmiecania terenu wokół obiektu,
 9. palenia e-papierosów, tytoniu oraz używania otwartego ognia,
 10. spożywania alkoholu i innych używek,
 11. wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu i zdrowiu,
 12. korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 13. hałaśliwego zachowania, zakłócającego atmosferę wypoczynku i relaksu,
 14. jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach, hulajnogach, itp.
 15. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego lub przewodnika osób niewidomych i słabowidzących,
 16. prowadzenia, bez zgody zarządcy Tarnowskich Tężni jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej.

    4. Zarządca Tarnowskich Tężni nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za wypadki i urazy powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń pracowników obiektu,
 2. za zabrudzenie lub zniszczenie ubrań osób, przebywających na terenie Tężni solankowej spowodowane przez kontakt z solanką lub żywicą,
 3. za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

 

§3

Zasady korzystania z inhalatorium zamkniętego

 

 1. W inhalatorium może przebywać jednorazowo max. 15 osób, które spacerując lub siedząc poddawane są oddziaływaniu aerozolu przez 15-25 minut.
 2. Z inhalatorium mogą korzystać jedynie użytkownicy, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z sesji inhalacyjnych oraz dzieci od 1 roku życia.
 3. Zalecany czas pobytu w inhalatorium:
 1. osoby powyżej 12 roku życia - 25 minut,
 2. dzieci od 1 roku do lat 12 – 15 minut.

 

§4

Zalecenia zdrowotne

 

 1. Z Tarnowskich Tężni mogą korzystać osoby zdrowe oraz osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do sesji inhalacyjnych.
 2. Przebywanie w otoczeniu obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność. Zaleca się wcześniejszą konsultację medyczną.
 3. Pobyt w strefie okołotężniowej* oraz w inhalatorium należy stosować zamiennie. Całkowity pobyt w tężniach nie może przekraczać 1h, w przypadku dzieci od 1 roku życia do 12 roku życia – max. 0,5h.
 4. Przeciwwskazania do korzystania z Tarnowskich Tężni:
 1. choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą,
 2. stany po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego,
 3. nadwrażliwość na jony zawarte w solance,
 4. nadczynność tarczycy,
 5. choroby nowotworowe,
 6. choroby dróg oddechowych z objawami niewydolności krążenia i niewydolności oddechowej

     5. Wskazania do korzystania z tężni:

 1. zapalenie oskrzeli i zatok,
 2. przewlekłe nieżyty nosa, gardła i zatok,
 3. astma oskrzelowa,
 4. rozedma i pylica płuc,
 5. niedoczynność tarczycy.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Osoby przebywające na terenie tężni solankowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie obiektu, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń pracowników obsługi tężni mogą zostać przymusowo usunięte z terenu tężni solankowej.
 2. Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności osób korzystających z obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do osób, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu.
 3. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać pracownikowi Tarnowskich Tężni.
 4. Uwagi i wnioski należy składać zarządcy lub pracownikom Tarnowskich Tężni.
 5. Regulamin może zostać zmieniony przez zarządcę Tarnowskich Tężni w dowolnym czasie.

*Strefa okołotężniowa – strefa oddziaływania aerozolu, która obejmuje wnętrze tężni oraz zewnętrzny pas: 8-9 m od tarniny w zależności od kierunku wiatru.